Tüzük

DERNEĞİN ADI
Madde 1 –
Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği” dir.

KISA ADI
‘‘DABAD’’ dır.
Madde 2 – Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Gerekli görülen hallerde yasanın aradığı usul ve esaslar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

AMACI
Madde 3 – Dernek, Tıbbi Araştırmalar ve eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bilimin önde gelen araştırma konuları arasında bulunan beyin yapısı işleyişi ile bilişsel süreçler ve bunların arasındaki ilişkileri bulmak, çağdaş bilimsel psikofiziksel etkileşim modelini desteklemek, beyin ve bilişin birbiriyle bağlantılı konularda ve beyin hasarları ile ilgili her türlü faaliyeti, bilim çalışmalarını desteklemek; beyin, biliş ve bunların ilişkilerinde disiplinler arası yaklaşımlarla (aralarında tıp da olmak üzere temel ve uygulamalı biyolojik bilimler) beyin yapı ve süreçleri, bilişsel süreçler gibi psikoloji biliminin doğal konularını çağdaş bilim dünyası ile ilgili konular çerçevesinde inceleyerek etkili ve kapsamlı çalışmalar yapmak, seminer ve konferanslar düzenlemek, etkin kitlelere ulaşmak, ekip çalışması yapmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.
Beyin, biliş ve ilişkilerini ele alan disiplinler arası yaklaşımda; temel bilim dalları (fizyoloji, nörofizyoloji, biyofizik, biyokimya, nörokimya, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji ve bilişsel bilimler) klinik bilimler (nöroloji, nöropatoloji, nöroradyoloji, psikiyatri) teknik bilimler (biyomedikal mühendislik, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği) formel bilimler (istatistik ve matematik) ve felsefenin (nörofelsefe) temsil edilmesi bu dalların bilgi birikimi, yaklaşım ve tekniklerinin bir arada kullanılması yer almaktadır.
Derneğin amaçları doğrultusunda; beyin, biliş ve bu iki ögenin ilişkisinin ele alınması, disiplinler temel bilimsel olayların (zihin beden sorunu, bilgi işleme süreçleri, sağ hemisferin bilişsel işlevleri, salınımsal nöral topluluklar ve immün moleküllerin bilişsel etkileri) klinik bilimlerin bazı olaylarını (aralarında Alzheimer Hastalığı, Parkinson Hastalığı ve multipl skleroz da bulunan demans türleri ve bunlardaki bilişsel özellikler) ve bu gibi olayların incelenmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri (nöroradyoloji, sinyal işleme teknikleri, aralarında MUSIC algoritması ve yapay sinir ağları da bulunan modeller, istatiksel teknikler) geniş bir bilimsel yelpazede ele alarak; birey, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktır.
Nöropsikoloji temellerine dayanarak, nöropsikolojik testler ve nöropsikolojik uygulamalar yapmak yaptırmak, bu bilimsel kompozisyon yoluyla beyin ve bilişsel süreçlere; biyofizik, biyokimya, fizyoloji ve deneysel psikoloji pencerelerinden bakılmasını sağlamaktır. Beynin bilişle ilişkisi nöropsikolojik olarak irdelenerek, nörolojik veya psikiyatrik kökenli patolojilerin bilişsel süreçlere ve davranışlara olan etkileri üzerinde çalışmalar yapmaktır.
Dernek beynin özellikle; bilişsel etkinlik sırasında nasıl görüntülenebileceği açıklamak, mühendislik yöntem ve teknikleriyle ve ayrıca hangi istatistik tekniklerle analiz yapıldığını açıklamak ve incelemek amacıyla kurulmuştur.

ÇALIŞMA KONULARI
Madde 4 –

a) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
b) İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle sertifika verilebilir. Kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, sertifikalı-sertifikasız eğitim programları ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, ilişkisi olduğu konularda gerekli yöntem ve teknikleri ile ilgili ayrıntılı bir biçimde eğitim almak, eğitim vermek ve bilimsel araştırma etkinlikleri düzenlemek, katılım belgesi düzenlemek ve katılımcılara dağıtmak,
c) Amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten, yayınlar çıkarmak, sosyal medyada buna ilişkin yayınlar yapma ve reklam vermek,
ç) Amacının geliştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
d) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
e) Dernek ve tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
f) Üyelerin yararlanmaları için ilgili kanunlara uygun laboratuvar kurmak ve yine üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
g) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb düzenlemek ve üyelerinin bu organizasyonlardan faydalanabilmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmek,
h) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, taşınmazları üzerinde ipotek vermek, güvence almak,
ı) Derneğin amacının hasıl olması için yukarıda sayılan her türlü organizasyonu yapmaya ve yapması için çeşitli organizasyon firmaları ile anlaşma yapmak,
i) Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği’nin amacının gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurtdışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde yürürlükte bulunan Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, ilgili desteklemeleri almak, kabul etmek,
l) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
m) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
n) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Amacına uygun olarak, gerekli yerlerden izin almak ve kanuni gereğini yerine getirmek suretiyle aşağıda belirtilen diğer hususları yerine getirir.

Madde 5 – Dernek, tüzüğün 3. Maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar.
a) Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği, eğitim ve öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, eğitim- öğretimin niteliğinin güvence altına alınması, yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim ve öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amacı ile üniversitelerin başvuruları üzerine yapılan yüksek lisans programlarının akreditasyonunu gerçekleştirir. Tıp fakülteleri tarafından yapılan lisans programı akreditasyon başvuruları, Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği’nin Akreditasyon Üst Kurulu (AÜK) tarafından güncel olarak saptanacak ulusal ve uluslararası standartlar ve süreçler temelinde değerlendirilir ve akreditasyon şartlarını karşılayan programlar akredite edilir. Akredite edilen programlar Dernek tarafından ilan edilir.
b) Mesleki ve bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler. Kongrelerin nasıl düzenleneceği, Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği ile Kongre’yi düzenleyecek kurul ya da kuruluşlar arasında imzalanacak bir protokol ile belirlenir.
c) Noroloji bilimi ve doktorluk mesleğini yaygın ve halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek için çalışır, üyelerine bilimin ve doktorluk mesleğinde ki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar düzenler, açık oturumlar tertip eder. Bu madde de belirtilen amaçlara ulaşmak için Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Dergisi’ni çıkartır; çeşitli konularda kitap ve benzeri yayınlar yapar.
d) Üyelerinin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur.
e) Üyelerini beynin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olur.
f) Nöroloji ve alanlarında mesleğin gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.
g) Tıp alanını meslek edinenlerin eğitilmesi, çalışma koşullarının, bağlı oldukları kurumlardaki yetki ve sorumlulukların saptanması, tanımlanması ve meslek elemanlarının mesleki etik ilkeler uygun çalışmasını denetlemek için çalışmalar yapar.
h) Mesleki alandaki gelişme ve yenilikleri üyelerine aktarabilmek için eğitim programları ve kurslar düzenler. Bu kursların uluslararası meslek örgütleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin benimsediği standartlara uygun olması için gerekli hazırlık, denetim ve sınavları yaparak üyelerinin yeterli oldukları konuları sertifikalarla da belirler.
ı) Üyelerinin, mesleki uygulama konularının hangilerinde, hangi düzeyde ehliyetli olduklarını belgelemek için, bu konularda uzmanlaşmış kişilerden meydana gelen komisyonlar kurar.
i) Dernek merkezinde, şubelerde veya diğer uygun mekanlarda, mesleğin uygulamalarını yansıtan halka açık konferanslar veya kısa ve uzun süreli programlar düzenler. Bu programların hazırlanması ve yürütülmesinde meslekte uzman veya kariyer sahibi kişilerden yararlanır. Hazırlanacak programlar da alanında her türlü bilgi ve belgeyi değerlendirmeye ilişkin faaliyetlerde bulunur. Mali mevzuat hükümleri gereği yerine getirilmek suretiyle derneğin döner sermaye veya iktisadi işletmesi ve şubeleri kurulabilir.
j) Resmi ve özel kuruluşlara psikolojinin uygulamaları hakkında danışmanlık yapmak amacıyla, ilgili konuda uzmanlaşmış üyelerden oluşan komisyonlar kurar.
k) Nörobilim alanında sağlık, eğitim, endüstri, adalet, kitle iletişimi ve diğer alanlarında doğru ve daha yaygın uygulamaların yapılmasını teşvik amacıyla hazırlıklar yapıp belgeler oluşturur ve ilgili kurumlara iletir.
l) Mesleki ehliyeti bulunmayan kişiler tarafından, bireylere veya kurumlara verilen hizmetleri takip ederek, kamuoyunu uyarmak amacıyla girişimlerde bulunur, gerektiğinde yetkili merciilere başvurur.
m) Topluma sunulan nörobilim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için sürekli çalışmalar yapar bu amaçla kendi bünyesinde uzman gruplar oluşturur.
n) Basın ve yayın organlarında norobilimi ve ilgili dallarını tanıtmak, ve çeşitli konularında anlaşılır bilgiler verilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.
o) Dernekçe kurulacak eğitim ve sağlık tesislerinin en az %10 kapasitesi maddi imkanı olmayanlara tahsis edebilir.
ö) Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği, Türkiye’de psikiyatri eğitimi ve nörobilim uygulamaları standartlarının en üst düzeyde tutabilmesi ve model oluşturabilmesi amacıyla ve yasal şartları yerine getirmek kaydıyla, Genel Kurul kararıyla vakıf kurabilir, kurslar açabilir, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen tesisleri usulüne göre açabilir ve işletebilir.
p)Yasal şartları yerine getirerek her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal konuda yurt içi ve yurtdışındaki dernek, vakıf gibi tüzel kişilikler ile kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.
r) Sivil toplum örgütü olarak bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası boyutlarda, her türlü bilimsel ve ilmi çalışmalar yapabilir, bilgi bankası oluşturabilir, faaliyetler organize edebilir yapılan faaliyetlere iştirak edebilir, destekleyebilir ve yayabilir.
s) Dernek, aynı amaçla faaliyet gösteren vakıf ve üst kuruluşlara üye olabilir. Üyelerinin eğitiminin yanı sıra bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmaları, teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için yurt dışı ve yurt içi geziler tertip eder. Üyelerinin mesleki davalarında hukuk danışmanı tayin eder, Avukat tutar.
ş) Üyelerinin ürünlerinin tanıtılmasına yönelik fuarlar ve sergiler düzenler veya düzenlettirir. Dergi çıkarır veya yayınlanmakta olan mevcut dergilerin daha eğitici ve bilgilendirici içeriğe sahip olması için çalışmalarda bulunur. Kitap yayınlar, broşür bastırır. Mesleki eğitici filmler hazırlatır, üyelerinin bilgilenmesini sağlar.

DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 6 – Derneğin kurucularının adı ve soyadı, meslek bilgileri aşağıda gösterilmiştir.


ADI-SOYADI
1 – Selin YİĞİT
2 – Seçil TUNALI
3 – Tuğhan Kutluk SAĞIROĞLU
4 – Erdem TÜZÜN
5 – Elif ÖZKÖK
6 – Bülent MADİ
7 – Hande Fatma ÖCAL
8 – Mesut YİĞİT

DERNEK ORGANLARI
Madde 7 –
Derneğin organları aşağıdaki gibidir.
1 – Genel Kurul,
2 – Yönetim Kurulu,
3 – Denetleme Kurulu,

GENEL MERKEZ GENEL KURULU VE TEŞKİLİ
Madde 8 –
Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır. Genel Merkez Genel Kurulu, Dernek Genel Merkezi Genel Kurulu’na katılma hakkı tüm asıl üyelerde haizdir.

GENEL MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI YERİ
Madde 9
– Genel Merkez Genel Kurul Toplantıları, görevde olan Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği yerde yapılır.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANMA USULÜ VE TOPLANTI ZAMANI
Madde 10 –
Genel kurul, 3 (ÜÇ) YILDA BİR HAZİRAN ayında olağan, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ
Madde 11 –
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği e-posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu duruma geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 12 –
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim veya denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Madde 13 –
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurulda fesih, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı dışında tüm kararlar salt çoğunlukla alınır.
Fesih kararı, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı, Genel Merkez Genel Kurulunun üçte iki çoğunluğuyla alınır.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin/delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkana veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündem de yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye onu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantı da görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 14 –
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, tüm dernek organlarının kurul üye seçimleri gizli oyla oylanır diğer konulardaki kararlar ise açık olarak yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü tarafından yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.
Genel Kurulda, fesih, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı dışında tüm kararlar salt çoğunlukla alınır.
Fesih kararı, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı, Genel Merkez Genel Kurulunun üçte iki çoğunluğuyla alınır.
Genel Merkez Genel Kurulu’na katılması belirlenen her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 15 –
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim, denetim ve etik kurul raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğin tüm organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, taşınmazları üzerinde ipotek vermek, güvence almak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
h) Derneğin federasyon veya konfederasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
ı) Derneğin şubelerinin kapatılmasına karar vermek, kapatılmasına karar verilen şubelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
i) Şube Yönetim, Denetleme ya da Etik Kurullarının Genel Merkez’e karşı yükümlü oldukları hususları yerine getirmemeleri durumunda sorun kendilerine yazılı olarak bildirildiği ve uyarıldıkları halde, bu tutumda ısrar eden şube kurullarını görevden almak üzere olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunmak.
j) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışında ki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
k) Derneğin vakıf kurması,
l) Derneğin feshedilmesi,
m) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
n) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş şişlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
o) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ
Madde 16 –
Genel Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Genel Merkez Genel Kurulunca üyeler arasından seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Genel Kurulca gizli oy, açık tasnif ile seçilir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında kendi aralarında gizli bir oyla bir Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı bir genel sekreter ve birde Genel Sayman seçer.
Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler. Derneği Genel Başkan Temsil eder ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneğin mali işlerinde ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Dernek adına yapılacak harcamalardan Genel Saymanla, diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel sekreterle birlikte sorumludur. Genel Başkanın yokluğunda görevlerini Genel Başkan yardımcıları yerine getirir.
Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim kurulu üyeliğinden ilişikleri kesilir.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 17 –
Yönetim Kurulu’nun görevleri:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vererek, şubelerin teklifi ile bağış ve aidat toplayacak üyeleri bir kararla belirlemek,
b) Şube açma kararına bağlı olarak şube kurucularına yetki vermek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
e) Önemli görülen mesleki konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere uzman komisyonlar oluşturabilir. Yönetim Kurulu, oluşturduğu bu komisyonların çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere her komisyon için en az bir asıl üyesini görevlendirir.
f) Şube Yönetimi ve Denetleme Kurullarının Genel Merkez’e karşı yükümlü oldukları hususları yerine getirmemeleri durumunda sorun kendilerine yazılı olarak bildirildiği ve uyarıldıkları halde, bu tutumda ısrar eden şube kurullarını görevden almak üzere Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunmak.
g) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
h) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
ı) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
i) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 18 – Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlidir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde 19 –
Denetleme Kurulu Genel Merkez Genel Kurulu’nca üyeler arasından seçilecek üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla seçim yapılır. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Merkez Genel Kurulu’na sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile derneğin ve şubelerin iç denetimi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 20 –
Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Dernek etkinlikleri ve hesaplarının mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu incelemek,
b) Kontrollerde, sorun görüldüğü takdirde, durumu Yönetim Kurulu’na bildirmek,
c) Yönetim Kurulu’na en az altı ayda bir denetleme raporu vermek,
d) Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen hallerde, Şube Denetleme Kurulları’nı toplantıya çağırarak şubelerin işleyişini ve hesaplarını denetlemek.

GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ
Madde 21 –
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim, Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞARTL VE ŞEKİLLERİ
Madde 22 –
Derneğin asıl ve fahri üyelik olmak üzere iki üyelik türü vardır.

ASIL ÜYELİK
Madde 23 –
Asıl üye olabilme koşulları,
a) Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak,
c) Diplomanın noter veya üniversite onaylı bir suretini ya da mezuniyet belgesinin noter veya üniversite tasdikli bir suretini beyan etmek,
d) Dernek aidatını ödemeyi kabul etmek,
e) Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve kuralları yerine getirmeyi kabullenmek.

FAHRİ ÜYELİK
Madde 24
– Tıp fakültesi öğrencileri veya nörobilim ve ilgili disiplinlere ilgi duyan ve çalışmaları izlemek isteyen veya başka meslekte profesyonel düzeyde yetişmiş ve çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek disiplinler arası çalışmaya ilgi duyan ve dernek çalışmalarına katkıda bulunma isteği belirten kişiler yönetim kurulu kararıyla fahri üye olabilirler. Nöroloji servislerinde çalışan ve görevlerini yürüten kişilerde Yönetim Kurulunun onayı ile derneğe fahri üye kabul edilebilirler.
Fahri üyeler aidat ödemezler. Bu üyelerin Derneğin hangi hizmetlerinden yararlanacaklarına Yönetim Kurulu karar verir. Fahri üyeler için, ayrı bir ‘fahri üye kayıt defteri’ tutulur ve ‘fahri üye kartı’ düzenlenir. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy kullanma hakları yoktur.

ÜYELİK BAŞVURUSU
Madde 25 –
Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği’ne üye olmak isteyenler Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği usul ve yöntemler doğrultusunda, şubenin bulunduğu illerde Şube Yönetim Kurulu’na, şubenin bulunmadığı illerde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na başvurur. İlgili Yönetim Kurulu başvuruları inceler, üyelik başvurusu ile ilgili kararlarını 1 ay içerisinde Genel Merkeze ve adaya bildirir.
Dernek şubelerinin bulunduğu iller dışında ikamet eden adaylar Genel Merkez Yönetim Kurulu’na doğrudan başvururlar. Adayların hangi şubelere kayıt olacaklarına coğrafi yakınlık ilkeri göz önünde bulundurularak Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulunca başvuruları kabul edilenler, ‘Asıl Üye’ defterine kayıt edilirler. Asıl üyeler, bu tüzük ile öngörülen yükümlülükleri tamamiyle yerine getirmekle sorumludurlar.

ÜYELİK HAKLARI
Madde 26 –
Şahsı sıkı sıkı surette bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Yazılı olarak bildirmek kaydıyla her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten herhangi bir suretle ayrılan üyelerin, ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı olan borçlarını ödemeleri şarttır. Dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur. Aksine hareket edenler hakkında kanuni işlemler uygulanır. Her asıl üyenin Genel Merkez Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 27 –
Aşağıdaki durumları saptanan üyeler, Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
a) Derneklere üye olma hakkını yitirmek,
b) Dernek tüzüğüne aykırı davranmak,
c) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamış olmak,
d) Tüzük gereğince yapılması gereken görevleri yerine getirmemek,
e) Derneğin amacına zarar verici harekette bulunmak,
f) 1 yıl Dernek aidatını ödememek.
g) Yönetim Kurulu’ nun bilgisi dışında dernek adını kullanarak temas ve faaliyetlerde bulunanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Dernekten çıkarılanların yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konuda ki Genel Kurul kararları kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, Derneğe önceden yapmış oldukları yardım ve aidatları geri isteyemezler.
Ayrıca üyelikten istifa eden ya da üyelikleri sonlarından kişilerin tekrar üyelik müracaatları durumunda, istifa ettiği döneme kadar olan borçlarını ödemeleri şarttır ve üyeliğe kabul edilmeleri ilgili Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi ile mümkün olabilecektir.

ÜYELİK AİDATLARI
Madde 28 –
Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat, her yıl için, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar ilan edilir. Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği’ne üye olmak için giriş aidatı alınmamaktadır.

ŞUBELERLE İLGİLİ HÜKÜMLERDERNEK ŞUBELERİ
Madde 29 –
Şube, Dernek Genel Kurulu kararıyla aşağıdaki sağlanması koşuluyla açılabilir:
Yapılacak olan başvurunun Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca değerlendirilip onaylanması ile kurulur.
Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri , şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBE ORGANLARI
Madde 30 –
Şube Organları aşağıdakilerinden oluşur.
a) Şube Genel Kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu,
c) Şube Denetleme Kurulu,

ŞUBE GENEL KURULU’NUN TEŞKİLİ VE USULÜ
Madde 31-
Şube genel kurulu aşağıda yazılı olduğu şekilde teşkil edilir.
Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurul toplantıları Genel Merkez Olağan Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirilmek zorundadır. 3 YILDA BİR NİSAN AYI’nda yapılır. Şube Genel Kurul toplantıları şubenin bulunduğu ilde ve ilanda belirtilen yer, gün, ve saatte yapılır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, toplantı gününden en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.Şube Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin katılımıyla yapılır. Genel Kurulda oy kullanabilmek için üyenin aidat borcunun bulunmaması gerekir.Şube Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz . Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz . Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılmaz. Şube Genel Kurulu, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Şube Denetleme Kurulu‘nun veya Şube üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu’nun bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Şube Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan şube üyelerinin birinin müraacatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak şube üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Şube Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul tutanağının bir suretini Şube Genel Kurulunu izleyen en geç bir hafta içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir.

ŞUBE GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 32 –
Şube Genel Kurulu’nun görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Şube organlarının seçimi,
b) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
d) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde 33 –
Şube Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yeden üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu’na seçilebilmek için bu Tüzük ilgili mevzuata göre seçilme yeterliliğine sahip olmak şarttır.
Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir başkan bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve birde sayman seçerler.

ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 34 –
Şube Yönetim Kurulu’nun Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter ve Saymanın görevleri aşağıdaki gibidir: A)Şube Yönetim Kurulu’nun Görevleri şunlardır:
a) Şube Genel Kurulu gündemini hazırlayıp, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
b) Şubenin dönem bilançosu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini ve çalışma planını hazırlayıp Genel kuruluna sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek
c) Derneğin ve Şube Genel Kurulu’nun kararlarını uygulamak,
d) Meslekle ilgili mevzuatın ve meslek kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardımcı olmak,
e) Meslek mensuplarının daha yüksek bir mesleki kültür düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunmak,
f) Meslek mensuplarını meslekleriyle ilgili sorunları üzerinde inceleme ve araştırmaya teşvik ederek bunlardan çıkan sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
g) Mesleğin onurunu, meslek mensuplarının genel hak ve menfaatlerini ilgili merciler nezdinde savunmak,
h) Gelirleri makbuz karşılığında toplamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak, gelir ve harcamaları onaylı deftere işlemek,
i) Şube Genel Kurulu tutanaklarının bir örneğin Genel Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek,
j) Dernekler Kanunu, Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yüklediği diğer işleri yapmak.
k) Şubeye yapılan üyelik başvurularına dair olumlu ya da olumsuz karar verip Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ve başvuruyu yapana 1 ay içinde bilgi vermek ve başvuruları kabul edilenleri “ Asıl Üye “ kayıt defterine kayıt etmek.

B) Şube Başkanının Görevleri:
a) Şubeyi özel ve tüzel kişilere karşı temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek,
c) Şube adına yapılan yazışmaları imzalamak ve onaylamak,

C) Başkan Yardımcısının Görevleri:
a) Başkanın olmadığı hallerde onun görevini yapmak.

D) Sekreterlerin Görevleri
a) Her türlü yazışmaları düzenli bir şekilde yapmak,
b) Gelen ve giden evrakları ilgili deftere işlemek,
c) Şube Yönetim Kurulunun verdiği diğer işleri yapmak,

E) Saymanın Görevleri
a) Şubenin her türlü hesap işlerini yürütmek, bankadan para çekmek.

ŞUBE DENETLEME KURULUTEŞKİLİ
Madde 35 –
Şube Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca üyeler arasından gizli oyla seçilir.

ŞUBE DENETLEME KURULU GÖREVLERİ
Madde 36 –
Şube Denetleme Kurulu, şubenin çalışmalarının tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler, yaptığı denetleme sonucu, Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Genel Merkez Denetleme Kurulu talep ettiğinde onlarla birlikte çalışır.

ŞUBE DEFTERLERİ VE KAYITLARI
Madde 37 –
Dernek şubelerinde defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasına uygun olarak tutulur.
Şubelerde, aşağıda yazılı defterler tutulur ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.(Yönetmelik Madde 32)
7- Dernek ‘Sürekli Eğitim kursları/çalışma grupları’ kayıt defteri: Dernek tarafından açılan bu kurslara ve çalışma gruplarına katılan kişilerin isimleri, değerlendirmeler sonucu aldıkları notlar ve verilen sertifika/katılım belgesi numaraları bu dosyalara işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1 – (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2 – Yevmiye Defteri, Büyük Defter Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Madde 36 :
Şube Denetleme Kurulu, şubenin çalışmalarının tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler, yaptığı denetleme sonucu, Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Genel Merkez Denetleme Kurulu talep ettiğinde onlarla birlikte çalışır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin arar tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

ŞUBE MAL VARLIĞININ STATÜSÜ VE ŞUBELERİN GELİRLERİ
Madde 38 –
Şubelerin mal, para ve diğer hakları ile borçları, şubelerin feshi halinde Genel Merkeze kalır. Şubeler, her ay topladıkları üye aidat miktarının %25’ini o ayı takip eden ayın başında, Genel Merkez’e göndermekle yükümlüdürler.
Dernek tarafından basılıp satılan yayınların %70’ini yayını talep ettiklerinde peşin olarak öderler. Ayrıca, şubelerde o yıl içinde açılan sürekli eğitim gelirlerinin %35’ini Genel Merkez’e göndermekle yükümlüdürler.
Şube adına basımını ve satışını yaptıkları kitapların gelirlerinin tamamı şubeye aittir.
Şubelerin yürüttükleri projelerin gelirlerinin tamamı şubeye aittir.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ
Madde 39 –
Şubeye kayıtlı bütün üyeler Genel Merkez Genel Kurulu’na bireysel olarak katılma ve oy verme söz hakkına sahiptir.

ŞUBENİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Madde 40 –

Şubelerin gelirleri şunlardır:
a) Şubeye üye aidatları,
b) Kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
c) Basılı belgelerden elde edilecek gelirler,
d) Bağış ve yardımlar,
e) Diğer gelirler

Şubelerin Giderleri Şunlardır:
a) Personel giderleri,
b) Yolluklar,
c) Hizmet alımları,
d) Tüketim malları ve malzeme alımları,
e) Demirbaş alımları,
f) Diğer giderler.

MALİ HÜKÜMLER – DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ
Madde 41 –

a) Aidat gelirler,
b) Bilimsel toplantılar, kongreler, konferanslar, sertifikalı eğitim programları, sempozyumlar, yayınlar, eğitim faaliyetleri ve projelerden elde edilen gelirler,
c) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
d) Bağışlar ve yardımlar
e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
g) Diğer gelirler

Derneğin Giderleri:
a) Personel giderleri,
b) Yolluk, harcırah ve ulaşım giderleri,
c) Mal ve hizmet alımı
d) Demirbaş alımları
e) Posta, e-posta, internet site satın alma neticesinde oluşacak giderler, kargo, telefon gibi iletişim giderleri,
f) Yayınlar,
g) Diğer giderler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 42 –
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1 – Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2 – Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3 – Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4 – İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6 – Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanımsürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1 – (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2 – Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 43 –
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Süresi biten yetki belgeleri yenilenebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 44 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 45 –
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 46 –
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 47 –
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 48 –
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Madde 49 –
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 50 –
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 51 –
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

TEMSİLCİLİK
Madde 52 –
Dernek yönetim kurulu gerek gördüğü durumlarda, bir veya birkaç kişiyi temsilcilik açma konusunda görevlendirir ve bunu en büyük Mülki Amirliğine gerekli belgelerle bildirir.

ÜYELİK AİDATI
Madde 53 –
Üyeler, Giriş Aidatı ödemezler. Üyelik Aidatı olarak ta yıllık 50TL verirler. Genel Kurul tarafından üyelik aidatı artırılabilir.

TEBLİGATI ALMAYA VE YAZIŞMAYA YETKİLİ KİŞİ
Selin YİĞİT

Adres : Dernek Merkezi
Yerleşim Yeri : İstanbul

DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI:
Madde 54 –
Dernek kuruluş amacını ve şartlarını kaybettiği ve acze düştüğü veya Yönetim Kurulu’ nun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı ve Dernekler Yasasının (23). Maddesin de belirtilen yeter sayısının bulunamaması nedeniyle üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılım halinin tespiti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.


Bu tüzük 54 maddeden oluşur.

Scroll to Top